نمایش لیست موسسات اعزام دانشجو

نمایش لیست دانشگاه های مورد تایید وزرات علوم

دانشگاههای حذف شده از لیست مورد تایید وزارت بهداشت

اطلاعیه مهم

اعلام لیست دانشگاههای خارج از کشور مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با در نظر گرفتن سه نظام رتبه بندی معتبر بین المللی Times،QSوShanghai جهت ورودی های سال تحصیلی 2024-2023 در رشته های مرتبط با علوم پزشکی